Planprogram Steninge slottspark

Detta är en återgivning från en annan hemsida, läs/se originalet här.
Vi publicerar offentligt material för våra medlemmar här bara därför att de ska finnas kvar för framtiden
Yttranden finns att läsa här

Planprogram för Steninge slottspark omfattande del av fastigheten Steninge 1:20 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

planprogram har varit utsänt för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10)  under remisstiden 2 december 2011 till och med 27 januari 2012.

Planprogrammet anger utgångspunkter och förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planarbetet. Inkomna yttranden och synpunkter ställs samman i en redogörelse som sedan ligger till grund för den fortsatta planprocessen.

Ändamålet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Steninge 1:20 i Märsta möjliggöra ett nytt bostadsområde i närheten av Steninge slott. Syftet är att i samklang med riksintressen och andra värdefulla områden utveckla bostäder med närhet till Mälaren, kulturmiljöer samt naturområden. Utöver de nya bostäderna ska skolverksamhet, rekreationsområden, service/målpunkt i form av ett torg och en ny huvudgata genom området för bil- och kollektivtrafik tillskapas.

Planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvens-beskrivning (MKB) kommer därför att upprättas.

öppna P_Planprogram_Steninge slottspark_111128

öppna P_Illustration_Steninge_slottspark_A3