Yttrande Venngarns slottsområde

Yttrande över detaljplan för utveckling av Venngarns slottsområde

Btn 2013/0738-214S

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har beretts tillfälle att yttra sig över rubr samråd.

Vi har sedan en tid tillbaka i olika sammanhang tagit del av planerna på utveckling av Venngarnsområde. Vårt intryck av dessa kontakter är positivt. Detta intryck förstärks av den information som ges i samrådsmaterialet och i miljökonsekvensbeskrivningen. Venngarn är och kommer framgent att vara en från övrig bebyggelse avskild ”by”. Som påpekas innebär detta svårigheter för service och kollektivtrafik. Naturskyddsföreningen vill så långt möjligt begränsa bilåkandet vilket gör att vi förväntar oss kollektivtrafikförsörjning till området.

Påverkan på naturmiljön synes små eller obetydliga. Till dessa frågor vill vi gärna ha möjlighet att återkomma i ett senare skede av planprocessen. Vi ser positivt på utvecklingen av Venngarns slottsområde och kommer med intresse att följa arbetet.

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Enl styrelsens uppdrag
Benny Andersson