Skydd av naturmiljöer i Sigtuna

Naturskyddsföreningen har en ofullständig lista på naturområden som är i behov av ett starkt skydd – naturreservat eller andra skyddsformer  –  p.g.a. av dess kvaliteter för rekreation och friluftsliv och för dess biologiska värden. Objekten är inte rangordnade inbördes och är inte tydligt definierade på någon karta utan bygger på de värden och de sammanhang de förekommer i tätortsnära skogar, skogar med biologisk mångfald, beteslandskap med hävdgynnad flora och fauna , viktigt strategiskat belägna områden i Järvakilen och Rösjökilen och området med betydande natur- och kulturvärden som bildar helheter.

Öppna här -> Bilaga till yttrande om Översiktsplanen