Bostäder Garnsviken

Yttrande över Programsamråd
Dnr Btn 2013/0739-214S

Bostäder vid Garnsviken

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har beretts tillfälle att yttra sig:

Vår uppfattning är att någon detaljplan inte ska tas fram för att bygga bostäder inom det område som Programsamrådet avser. Planearbetet ska därför avbrytas. Vår uppfattning grundar sig bl.a på synpunkter nedan under rubrikerna

  • Landskapsbilden
  • Respektavstånd Viby by
  • Strandskyddsbestämmelser
  • Trafik
  • Grundförhållanden
  • Gångstig Viby by – Askare hage

Läs hela yttrandet
här Yttrande över Sigtunabygdens Golf Dnr Btn 2013-0739-214S