Yttrande över Sigtuna Stadsängar

Yttrande över program Btn 2012/0010-2145
2015-03-22
Detaljplan för Sigtuna Stadsängar

Naturskyddsföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag enl ovan
Inledningsvis vill vi betona att vår syn på projektet är positiv. Våra tidigare redovisade synpunkter, som framgår av programrådsredogörelsen, gäller fortfarande.

Delvis avser synpunkterna nedan sådan som vi förstår inte hör hemma i arbetet med detaljplanen. Oaktat detta vill vi markera att vi anser dessa påpekanden viktiga även om de ska behandlas i annan form.

Våra kommentarer till programmet är:
Rådslaget. Vi hade önskat att kopplingen till det genomförda Rådslaget klarare framgått. Tankar och ideer under Rådslaget som finns med eller inte kommit med i programmet bör i vart fall noteras.
Natur. Området i väster som i planen klassas som natur är vi glada åt och förutsätter att där sker inga ingrepp. Naturskyddsföreningen har tidigare agerat för att detta område ska skyddas. Då har vi även tagit med en förlängning av detta stråk norr om Kärrvägen fram till Hällsboreservatet. Vi ser fram emot att detta sker i någon form
Trafik Vi anser att programmet bör innehålla progressiva ideer om hur man kan hjälpa de boende att klara sig utan egen bil. Goda exempel på bilfri planering finns tex i Lund och Freiburg. Bland annat finns där bilfria gator med gemensam förvaring av bilar i P-hus vid områdets infart. Andra innovativa grepp kan vara att sänka parkeringsnormen genom att erbjuda gratis medlemskap i bilpooler viss tid. Sammanfattningsvis menar vi att man i planeringen av ett nytt stort utbyggnadsområde måste ta hänsyn till förväntat utveckling av bilismen och kreativa långsiktiga lösningar av tex parkeringsfrågor.
 Förväntning finns på att kollektivtrafikfrågorna i Sigtuna stad ska behandlas i detta planarbete. Här avses diskussioner om lokala lösningar i staden, direktbussar, bytespunkter od. Ett väl fungerande kollektivtrafiksystem kommer på sikt att vinna mark. Här har en fungerande bytespunkt placerad i anslutning till Pilsborondellen en viktig roll. De tankar och ideer som varit upp till diskussion borde av planförfattaren sammanfattas och kommenteras.
Spjutspetsprojekt? De bostäder vi bygger idag ska stå i många år. Det är därför viktigt att bygga rätt från början. Flera viktiga verktyg finns för att hantera klimatutmaningen och ställa om samhället i en hållbar riktning. När vi bygger ”högt och tätt” skapar vi också möjligheter till flera prisvärda och yteffektiva bostäder och spar på den omkringliggande naturen.
 I rådslaget talades om att området skulle vara ett spjutspetsprojekt. Kommunen kan genom planmonopolet markera sitt intresse av att detta mål uppnås. Vi önska få tydliggjort vilka kriterier man jobba med enligt denna metodik och hur det kommer att göra avtryck avseende bla energi, passivhus, stadsodling mm
GC-vägar inom området är genomtänkt och bra. Men kopplingarna av det systemet till omgivningen anser vi bör förtydligas. Anknytning till västra Sigtuna genom Ragvaldsboområdet ser vi som intressant. Även GC-väg norrut har under arbetets gång
hänvisas till detta detaljplanearbete. Denna del är ur säkerhetssynpunkt mycket angeläget att nu få fram en lösning för.
Drivmedelsstation: OK att den läggs utanför planområdet. Men även här finns en förväntan att den frågan ska lösas i detta sammanhang varför vi hoppas att kommunen kan offentliggöra sina planer för drivmedelsstationens placering.
Infrastruktur. Tunnel under 263 för att gångare, cyklister och även skidåkare ska få en säker koppling till Garnsvikenområdet är enligt vår uppfattning nödvändigt för att minska barriäreffekter

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Enligt styrelsens uppdrag
Benny Andersson