Yttrande över Sigtuna Stadsängar

Yttrande över program Btn 2012/0010-2145 2015-03-22 Detaljplan för Sigtuna Stadsängar Naturskyddsföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag enl ovan Inledningsvis vill vi betona att vår syn på projektet är positiv. Våra tidigare redovisade synpunkter, som framgår av programrådsredogörelsen, gäller fortfarande. Delvis avser synpunkterna nedan sådan som vi förstår inte hör hemma i arbetet […]

Läs mer

Bostäder Garnsviken

Yttrande över Programsamråd Dnr Btn 2013/0739-214S Bostäder vid Garnsviken Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har beretts tillfälle att yttra sig: Vår uppfattning är att någon detaljplan inte ska tas fram för att bygga bostäder inom det område som Programsamrådet avser. Planearbetet ska därför avbrytas. Vår uppfattning grundar sig bl.a på synpunkter nedan under rubrikerna Landskapsbilden Respektavstånd Viby […]

Läs mer

Yttrande av ÖP

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden yttrade sig tillsammans med Omställning Sigtuna över den första versionen av ÖP i september förra året. Vi tycker inte att vi fått några tydliga svar på våra synpunkter och vill att de ska ligga till grund även vid det fortsatta arbetet med ÖP:n. Yttrande över Översiktsplan 20140228 utställningsversion

Läs mer

Skydd av naturmiljöer i Sigtuna

Naturskyddsföreningen har en ofullständig lista på naturområden som är i behov av ett starkt skydd – naturreservat eller andra skyddsformer  –  p.g.a. av dess kvaliteter för rekreation och friluftsliv och för dess biologiska värden. Objekten är inte rangordnade inbördes och är inte tydligt definierade på någon karta utan bygger på de värden och de sammanhang […]

Läs mer

Steninge Slottspark planbeskrivning

Nu finns det en planbeskrivning för Steningen Slottspark att läsa kommunens hemsida se länk här Läs gärna MKB också. Det finns mycket att ta fasta på , se länk här Den är gjord av Ekologigruppen Det är ett stort område. Observera att man har bjudit in till samrådsmöte. Citat ”För utbyte av information och synpunkter […]

Läs mer

Yttrande om ÖP

Översiktsplan 2014 – Sigtuna kommun Yttrande från Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden & Omställning Sigtuna • ÖP är det viktigaste dokumentet för att styra samhället i hållbar riktning och borde avspegla hur beslutade lokala, nationella och europeiska mål skall uppnås under planperioden (klimat, fossiloberoende, utsläppsneutral energiförsörjning, biologisk mångfald etc.). • Tidshorisonten uppges vara till 2030 – markdispositioner […]

Läs mer

Yttrande Venngarns slottsområde

Yttrande över detaljplan för utveckling av Venngarns slottsområde Btn 2013/0738-214S Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har beretts tillfälle att yttra sig över rubr samråd. Vi har sedan en tid tillbaka i olika sammanhang tagit del av planerna på utveckling av Venngarnsområde. Vårt intryck av dessa kontakter är positivt. Detta intryck förstärks av den information som ges i samrådsmaterialet och […]

Läs mer

Steninge slottspark yttrande Skogsgruppen

Stenigen slottspark 2012-01-24 YTTRANDE Planförslaget i sin helhet finns att läsa här P_Planprogram_Steninge slottspark_111128 OBS år 2011 Synpunkter på planprogram Steninge slottspark från Föreningarnas skogsgrupp inskickade till Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun. Föreningarnas skogsgrupp är ett nätverk av representanter från olika föreningar. Vi arbetar bl.a. för att mesta möjliga skog ska bevaras i Sigtuna kommun. I kommunen finns […]

Läs mer

Planprogram Steninge slottspark

Detta är en återgivning från en annan hemsida, läs/se originalet här. Vi publicerar offentligt material för våra medlemmar här bara därför att de ska finnas kvar för framtiden Yttranden finns att läsa här Planprogram för Steninge slottspark omfattande del av fastigheten Steninge 1:20 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län planprogram har varit utsänt för samråd enligt 5 […]

Läs mer