Trafik

Trafikgruppen, syfte och uppgifter

Förbättra kollektivtrafiken–förbättra klimatet. Namnet ändrades från Kollektivtrafikgruppen till Trafikgruppen under 2013 eftersom gruppen beslutade arbeta med även andra frågor.

Kommunens klimatmål för 2020 är en minskning på 40 % av växthusgaser jämfört med 1990 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010. Enligt kommunens Klimatstrategi kommer drygt 90 % av alla koldioxidutsläpp från transportsektorn. Slutsats: En minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare om en minskad klimatpåverkan ska kunna ske. Idag sker endast 20 % av kommuninvånarnas resor kollektivt, en av de lägsta procenten i landet. En handlingsplan för ökad andel kollektivtrafikresande saknas för kommunen.

Kontakt Anna Holmgren kampasten2@yahoo.se

2019-03-06 Debatt om kollektivtrafiken i Sigtuna kommun