Miljömål

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag inom Sigtuna kommun är i stor utsträckning påverkade av tidigare sjösänkningar och övergödning.
Miljömål: Sjöar och vattendrag i Sigtuna kommun ska vara ekologiskt

hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Ekosystemens naturliga
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som
förutsättningarna för friluftsliv värnas. (Miljöprogram för Sigtuna kommun, 25 mars 2010).

Naturskyddsföreningen bidrar till miljömålet genom sin undersökande verksamhet tillsammans med Naturskolan i Sigtuna och Märstagymnasiet. Sedan 3 år har ett antal elever på Naturvetenskapsprogrammet genomfört sitt gymnasiearbete med fokus på sjöar och vattendrag inom Sigtuna kommun och användandet av ett vetenskapligt arbetssätt. Allt för att intressera elever till fortsatta naturvetenskapliga studier på högskolor och universitet.

Läsåret vt18/ht19 fokuserar vi på hur variationsrika giftfria livsmiljöer ska bevaras genom att utvärdera mätmetoder för organiska miljögifter. Ekosystemens naturliga produktionsförmåga vid klimatförändringar skall utvärderas genom experiment med musslan Dreisina polymorhpa.