Steninge slottspark yttrande Skogsgruppen

Stenigen slottspark 2012-01-24 YTTRANDE

Planförslaget i sin helhet finns att läsa här P_Planprogram_Steninge slottspark_111128 OBS år 2011

Synpunkter på planprogram Steninge slottspark från Föreningarnas skogsgrupp inskickade till Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun.

Föreningarnas skogsgrupp är ett nätverk av representanter från olika föreningar. Vi arbetar bl.a. för att mesta möjliga skog ska bevaras i Sigtuna kommun. I kommunen finns visserligen kvar betydande skogsområden, men den tätortsnära skogen tenderar alltmer att bli en bristvara. Till detta skulle ett bostadsbyggande i planområdet Steninge slottspark bidra. Givetvis skulle vi som skogsgrupp helst se att området förblev oexploaterat.

Området kallat Steninge slottspark består till större delen av skog liksom en betydande del åkermark.

Endast en liten del skulle kunna benämnas park. Skogen i området är en produktionsskog, som till en del gallrats ganska hårt. Mot åkermarken i norr och öster finns bryn med rikt inslag av lövträd som asp, klibbal, björk och ek.

Brynen bör i största möjliga utsträckning bevaras fria från bebyggelse. Skogsområdet är till stora delar starkt kuperat. Genom det går dock flera stigar som underlättar för vandrare. Väster om planområdet går en bred stig – tidigare körväg – från bebyggelsen i Steninge fram till vägen mot Flottvik.

Stigen från torpet Gloskärr genom brynet mot åkern i norr och stigen väster om planområdet bör bevaras.

Skrivningen i planprogrammet pekar på ett stort antal fakta, som borde tala mot en exploatering av området. Det ingår i Järvakilen – en av Stockholms grön kilar – som inte bör bebyggas. Den är angiven som grön värdekärna i RUFS 2010. Enligt Sigtuna kommuns naturinventering finns det naturvärden inom planområdet. Halva området är i kommunens gällande översiktsplan från 2002 markerat som område för bevarande, där inriktningen är att det ska skyddas mot förändringar som äventyrar befintliga värden. Delar av planområdet ingår i eller gränsar till riksintresse för kulturmiljö samt kulturhistorisk närmiljö. Att Sigtuna kommuns kommunstyrelse trots dessa fakta beslutat tillmötesgå markägarens önskan att bebygga området genom att initiera ett planarbete finner vi förvånande.

Vi ser förslaget att som naturreservat avsätta ett annat värdefullt område kring Vitberget som en kompensation för förlorade naturvärden i planområdet. Givetvis välkomnar vi förslaget till reservat men skulle vilja att det utvidgades till ovan nämnda stig väster om planområdet.

Föreslaget naturreservat bör förutom Vitberget omfatta skogsmarken fram till stigen/körvägen väster om planområdet. För att bibehålla känslan av skogsstig bör även en skogsrand på c:a 50 m:s bredd öster om stigen ingå i reservatet alternativt ej bebyggas.

Om planområdet bebyggs bör mesta möjliga skog bevaras inom området. Den som valt att bosätta sig här bör vara medveten om att man bosatt sig i ett skogsområde. Ett mer adekvat namn på planområdet borde därför snarare vara Steninge slottsskog änSteninge slottspark. Tyvärr brukar det ofta, när boendet väl är etablerat, komma krav på att träd ska avverkas eller man gör det själv på den egna tomten eller i närliggande område.

Vid byggande bör mesta möjliga skog bevaras. Träd bör inte annat än i undantagsfall få fällas i området, då det är bebyggt.

I planprogrammet föreslås en ökning av ursprunglig plan på 250 bostäder till 450. Skälet skulle vara, att en så omfattande bebyggelse krävs för att göra det möjligt att starta en ny busslinje till området. Vi tar inte ställning till hur många bostäder som byggs. Det får bedömas, då man i det kommande planprogrammet berättar om vilken typ av hus som ska byggas och hur de ska placeras. Antalet får dock inte bli beroende av om en busslinje kan bli bärkraftig eller inte enligt SL. De boende i 250 bostäder liksom de i områdena Steninge allé och Steninge backe borde tillsammans med kursdeltagare till Steningevik samt besökare i Stenladan och vid naturreservatet Västerängsudd utgöra tillräckligt underlag för en busslinje.

En busslinje måste dras till det föreslagna bostadsområdet oberoende av hur många bostäder som byggs.

Föreningarnas skogsgrupp genom Carl Gunnar Jansson