Yttrande om ÖP

Översiktsplan 2014 – Sigtuna kommun

Yttrande från Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden &

Omställning Sigtuna

• ÖP är det viktigaste dokumentet för att styra samhället i hållbar riktning och borde

avspegla hur beslutade lokala, nationella och europeiska mål skall uppnås under

planperioden (klimat, fossiloberoende, utsläppsneutral energiförsörjning, biologisk

mångfald etc.).

• Tidshorisonten uppges vara till 2030 – markdispositioner och riktlinjer påverkar dock

förutsättningarna för människor och natur mycket längre – ofta för alltid

• Det som byggs och planeras idag styr samhällets funktionalitet och hållbarhet i 100 år

och framåt. Planen måste anpassas till vad som är hållbart i det perspektivet – inte vad

som ger högst exploateringsvinster eller maximal befolkningsökning i dag.

• När klimatförändringar, ökad världsbefolkning, sviktande global

livsmedelsförsörjning, peak oil, och tilltagande brist på naturresurser får genomslag är

det ett resurssnålt, energieffektivt, närförsörjt och icke miljöförstörande samhälle som

kan stå emot.

• Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har inte – som föreskrivet – gjorts parallellt

med arbetet utan i efterhand.

• MKB borde väga alternativa marklösningar och utvecklingsscenarier mot varandra –

ex Arlanda och flygets utveckling.

• NF/OS ser som sin uppgift att verka för att dagens problem inte löses på kommande

generationers bekostnad.

• Vi har valt att koncentrera våra synpunkter på hållbarhetsaspekter inom några

nyckelområden – 1) Bostäder/byggande, 2) Jord- och skogsbruk, 3) Natur, 4) Vatten

och vattenmiljö, 5) Arlanda och 6) Trafik.

se våra svar här i Yttrande final ÖP2014 2013-09-13