Steninge Slottspark planbeskrivning

Nu finns det en planbeskrivning för Steningen Slottspark att läsa kommunens hemsida se länk här

Läs gärna MKB också. Det finns mycket att ta fasta på , se länk här
Den är gjord av Ekologigruppen

Steninge Slottspark

Steninge Slottspark

Det är ett stort område. Observera att man har bjudit in till samrådsmöte.

CitatFör utbyte av information och synpunkter inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna till mötet är fastighetsägare, hyresgäster och övrigt berörda.
Mötet äger rum den 
29 januari 2014 kl. 18.30 i kommunhuset, konferensrum Matsilver, Södergatan 20” Se kommunens hemsida.

Synpunkter ska senast den 16 februari 2014 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA
eller till e-post: plan@sigtuna.se

___

Föreningarnas skogsgrupp har i planförslaget inkommit med ett yttrande, läs det gamla här
Nu är det hög tid att återigen yttra sig. Vi vill ha dina kommentarer för att kunna sammanställa dessa senast den 10 februari.

___